Výkop

1)
Cena podľa cenníka, prípadne podľa vyhotovenej cenovej ponuky pre výkop studne. Práce sa vyplácajú po dokončení. Za dokončenie sa považuje voda v studni s dostatočným vodným stĺpcom, alebo prítokom v závislosti od konkrétnych prírodných podmienok. Vzhľadom na veľmi módne Slovenské praktiky v štýle: „keď vypiješ utekaj“, si v prípade nezaplatenia práce ako kopáči vyhradzujeme právo osadené skruže rozbiť a studňu zasypať. Zákazník prehlasuje, že takéto konanie umožní a nebude si uplatňovať právo na žiadne náhrady. Zákazníkovi tiež vieme umožniť dôkladnú osobnú kontrolu dna studne.

2)
Hľadanie vhodného miesta pre výkop si zabezpečuje zákazník.

3)
Skruže si zabezpečujeme sami od nášho dodávateľa. Jedná sa o skruže s vnútorným priemerom jeden meter a výškou pol metra. Je možné zabezpečiť aj chránitkovú skružu a poklop z vymývaného betónu. Cena dopravy je individuálna a záleží od miesta výkopu. Skruže a doprava sa uhrádzajú priamo dodávateľovi, alebo ak to nieje možné z dôvodu neprítomnosti zákazníka pri ich dodaní, uhrádzajú sa formou zálohy.

4)
Odnos výkopovej zeminy je do desať metrov od výkopu. Odvoz kontajnerom sa rieši individuálne. Kontajnery sa zabezpečujú formou subdodávky a platia sa zvlášť, priamo ich dodávateľovi. V prípade väčšej vzdialenosti odnosu výkopovej zeminy sa táto služba rieši individuálne, najčastejšie pomocníkom, podľa hodinovej sadzby alebo na m3 dohodou podľa vzdialenosti kontajnera.

5)
Pri určení miesta výkopu zákazník upozorní na prípadnú možnosť inžinierskych sietí, ak takouto informáciou disponuje. Ak sa narazí na inžinierske siete pracovníci výkopových prác vykonajú minimálny posun výkopu studne. Toto zdržanie bude účtované podľa cenníka a zákazník sa ho zaväzuje uhradiť.

6)
Pri zaseknutí skruží sa pokračuje s betónovými skružami o vnútornom priemere 80 cm.

7)
Pri narazení na tekuté piesky, alebo jemný tekutý štrkopiesok kopeme čo to dá, pre zaistenie čo možno najvyššieho vodného stĺpca. Ak však začne byť prítok pieskov privysoký a skruže prestanú klesať, prípadne sa navalí do spodnej skruže práce sa končia. V prípade menšieho vodného stĺpca odporúčame prečerpávacie zariadenie. Ponúkame možnosť zakopania dodatočnej nádrže. Cena za kubík výkopu zodpovedá základnej cene jedného metra výkopu studne. Nádrž si zákazník zabezpečuje individuálne.

8)
Po dokončení vykonávame dve prečerpania studne aby sa zabezpečila počiatočná vodná erózia. Odporúčame zákazníkovi niekoľkonásobné prečerpanie studne a až potom obsyp. Prečerpávanie zároveň závisí od typu podložia. V pieskoch sa prečerpávanie neodporúča a v štrku nieje zvyčajne potrebné. Technika obsypu bude zákazníkovi vysvetlená počas, alebo po dokončení prác.

9)
Pred samotným začiatkom výkopu je vhodné spýtať sa susedov, ktorý už studňu majú, na ich poznatky. Každá informácia o podloží, hĺbke a podobne je dobrá. Je ideálne, ak sa nám podarí prekopať na štrkové podložie, ktoré zabezpečí najlepšiu výdatnosť. To sa však nemusí vždy podariť a závisí na oblasti výkopu.
Štrk – nižší vodný stĺpec, ale dobrý prítok a dobrá kvalita vody.
Piesok – nízky vodný stĺpec, stredný prítok a nižšia kvalita vody.
ÍL – vysoký vodný stĺpec, malý prítok a dobrá kvalita vody.

10)
Zákazník poskytne el. energiu, prípadne vodu z iného zdroja. Použitie elektrocentrály je uvedené v cenníku.

11)
Trocha z legislatívy: „Zákazník prehlasuje, že sa jedná o studňu s hĺbkou maximálne 10 metrov a s mechanickým čerpaním vody.“ Ak bude v konečnom dôsledku hlbšia necháme si to pre seba a prehlásime, že sme ešte bohužiaľ nenarazili na vodu. Ak potom osadíte čerpadlo prehlásite, že ste zmenili rozhodnutie až po dokončení prác, my už o tom vedieť viac menej nemusíme. V prípade ohlásenia, prípadne stavebného povolenia a zabezpečenia stavebného dozoru treba rátať s lehotami na vydanie povolenia a samozrejme aj navýšením ceny z dôvodu týchto úkonov. Tie si zákazník zabezpečuje individuálne.

Prehlbovanie

K prehlbovaniu sa zaujíma individuálny postoj. Spravidla sa prehlbuje plastovými skružami. Zároveň pri prehlbovaní plastovými skružami hrozí riziko, že sa časom „zavrú“ – stlačí ich nerovnomerný tlak okolitej zeminy. Ak sa to rozhodnete risknúť plastové skruže by mali byť o 10 cm menšieho vnútorného priemeru ako pôvodná skruža. Určite sa pýtate, prečo nepoužiť betónové skruže … Použiť betónové „80“ je možné len veľmi zriedkavo. Studňa musí mať vnútorný priemer minimálne 100 cm a musí byť presne uložená a rovná, pretože vonkajší priemer skruže s vnútorným priemerom 80 je cca 99 cm. Ďalším faktorom je podložie, ak treba pôvodné teleso studne „zviazať“ z dôvodu zabratia priestoru týmto zviazaním už betónovú skružu dolu nedostanete. Ak sa jedná o „mladú“ studňu a je obsypaná triedeným kameňom a sú použité skruže s vnútorným priemerom do jedného metra je možné sa pokúsiť o spustenie pôvodných skruží a na vrch osadiť nové, samozrejme treba rátať s následným vysunutím falcov. Samozrejme je možné to skúsiť, ale úspech nemožno zaručiť. Studne stavané z tehál, alebo kameňa neprehlbujeme. Vzhľadom na finančnú náročnosť prehlbovania a riziko, že sa nemusí podariť je dobré pri starších studniach zvážiť najprv základné vyčistenie, po realizácii ktorého je vysoká pravdepodobnosť zvýšenia prítoku vody. Prípadne zvážiť vybudovanie prečerpávacieho systému, ktorý vytvorí zásobu vody pre nárazový odber. Cena v cenníku.

Čistenie

Čistenie skružových studní prebieha nasledovne: vyčerpanie, vybranie kalu, čistenie telesa studne vysokotlakovým čističom, dezinfekcia telesa studne savom, prečerpanie studne (odkalenie) oplach skruží, prečerpanie. Čistenie stavaných studní prebieha nasledovne: vyčerpanie, vybranie kalu, vystriekanie stien vysokotlakovým čističom (ak je studňa stavaná len na kameň bez malty čistenie vysokotlakovým čističom sa neodporúča), dezinfekcia savom, prečerpanie studne (odkalenie), oplach steny studne, prečerpanie. Jednoduché čistenie prebieha nasledovne: vyčerpanie, vybranie kalu, oplach skruží zvrchu savom, oplach skruží vodou, prečerpanie.
Ceny čistenia uvedené v cenníku.

Kvalita vody po čistení prípadne po výkope

Nedávame záruku na kvalitu vody, pre zvýšenie kvality vody urobíme maximum, ale tá závisí hlavne od podložia. Vzhľadom na značné znečistenie prostredia priemyslom a poľnohospodárstvom nemôžme dať ani záruku na pitnosť vody. Rozbory vody si zákazník zabezpečuje individuálne. Rozbory odporúčame vykonávať na deň vody, mal by pripadať na 22. marec, v tento deň to zväčša býva zadarmo.

Záverom

Z praxe vieme, že zákazník sa častokrát snaží byť nápomocný. Je pravda, že radšej robíme sami, no ak už budete chcieť pomôcť, tak v súlade s inštrukciami a samozrejme na vlastnú zodpovednosť.